Покана за свикване на Общо събрание – 04.02.2024

Управителният съвет на сдружение Пудел клуб – България“, ЕИК 206011621, на основание Чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание.

С настоящата покана ви каним да присъствате на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 25.02.2024 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. Хага 16, зала „SV Dog World”.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на редовни членове;

2. Приемане на отчета за дейността и финансовото състояние на Сдружението;

3. Приемане на решението на УС за кандидатстване за членство в Сдружение „Българска национална федерация по кинология“, ЕИК 206222369;

4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружението;

5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същия ден в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,
УС на Пудел Клуб – България

София
24.01.2024