ПКБ – Устав

Устав на "Пудел клуб - България", сдружение с нестопанска цел

Членовете на „Пудел клуб – България” се ръководят от действащото законодателство, всички вътрешни нормативни документи и разпоредби на Българската Републиканска Федерация по Кинология (БРФК), Международната Федерация по Кинология (МФК) и ПКБ, които приемат като свое легитимно върховенство.

I. Статут

Чл. 1. /1/. „Пудел клуб – България ”  е юридическо лице, отделно от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на ПКБ.
/2/. „Пудел клуб – България ” отговаря за задълженията си със своето имущество.
/3/. Членовете на „Пудел клуб – България ” не отговарят за задълженията на ПКБ.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.

II. Наименование

Чл. 2.  Наименованието на сдружението е Пудел клуб – България ” (ПКБ). Наименованието може да се изписва и на английски език- Poodle Club Bulgaria“

III. Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на ПКБ са: гр. София 1220; ж.к. Надежда II, ул. Екзарх Стефан 19, Poodle.Club.Bulgaria@gmail.com

IV. Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. Предмет на дейност

Чл. 5. ПКБ осъществява дейност в полза на своите членове, като предмета на дейност на ПКБ се изразява в:
/1/. Чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване на отглеждането на кучета от породата Пудел на територията на България при точно спазване на изискванията на стандарта, установен от МФК, относно расовите белези на кучетата от породата и абсолютна забрана за кръстосване с други породи кучета.
/2/. Запазване и подобряване на физическите и психическите качества на регистрираните кучета от породата Пудел в България.
/3/. Организиране и подпомагане на изложби, състезания и прегледи на кучета от породата Пудел.
/4/. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата Пудел, водене на племенна книга, издаване на родословни свидетелства на родени от одобрени и регистрирани в клуба връзки.
/5/. Провеждане на обучения, изпити и семинари за експерти по екстериор, селекционна дейност и груминг на породата Пудел.
Чл.6. Дейността на Клуба се реализира въз основа на доброволно членство, свободен избор на организационни форми и периодична отчетност.

VI. Цели

Чл.7. Целите на сдружението са:
/1/ Обединяване на собствениците и любителите на чистопородни кучета от породата Пудел.
/2/. Ръководство, контрол и насърчаване на отглеждането на кучета от породата Пудел. /3/. Гарантиране на произхода на кучетата с клубни родословия.
/4/. Осигуряване на компетентна информация относно породата и свързаните с нея дейности.
/5/. Запазване и разпространение на породата Пудел в чист вид, повишаване на познанието и интереса към нея.

VII. Средства за постигане на целите

Чл.8.Средствата за постигане на тези цели са:
/1/. Разпространение на киноложка литература, стандарт на породата и други информационни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета от породата Пудел.
/2/. Завеждане на племенна книга на породата, създаване и приемане на правилници и други вътрешни нормативни актове за дейността, съобразени с Уставите на БРФК и МФК.
/3/. Подобряване на качеството на кучетата от породата чрез целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри.
/4/. Организиране на клубни екстериорни изложби, груминг и спортни състезания, свързани с породата.
/5/. Даване на компетентни консултации на членовете на Клуба, организиране на семинари и други обучения.
/6/. Обучение на съдии за породата.
/7/. Членство в БРФК.

VIII. Членство

Чл.9. /1/. Членуването в ПКБ е доброволно. Членове на ПКБ могат да бъдат дееспособни физически лица, навършили 18 години.
/2/. Член на ПКБ може да бъде лице, притежаващо куче от породата Пудел, или лице, проявяващо активен интерес към кучетата от тази порода.
/3/. Учредителите на Клуба са негови членове по право.
Чл. 10. По решение на УС, когато има основателни мотиви за това, дадено лице може да бъде обявено за почетен член на ПКБ.
Чл. 11. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на ПКБ само със съгласие на родителите /настойниците/ си и под надзора на ПКБ.
Чл. 12. Членове на ПКБ не могат да бъдат професионални търговци на кучета и посредници, както и членове на киноложки дружества, които не принадлежат към БРФК и МФК.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 13. УС изготвя списък с необходимите документи за членство в ПКБ.
Чл. 14. Желаещият да стане член на ПКБ подава писмена молба до Председателя на УС, с която заявява, че желае да стане член на ПКБ, приема всички нормативни документи на ПКБ, БРФК и МФК, признава стандарта за расовите белези на кучетата от породата Пудел на МФК, декларира, че няма да извършва непозволени кръстоски, и че не съществуват пречки /забрани/ за членуване в ПКБ;
Чл. 15. Молбата се предлага от Председателя на заседание на УС за вземане на решение относно приема на кандидата като асоцииран член на ПКБ.
Чл. 16. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Чл. 17. При отказ на молба за асоциирано членство в ПКБ, УС е длъжен да съобщи писмено на молителя причините за този отказ в срок от 30 /тридесет/  дни след заседанието, на което е отхвърлена.
Чл. 18. В случай на отказ за приемане от страна на УС въпросът може да бъде отнесен от заинтересуваното лице до Общото събрание на ПКБ за взимане на окончателно решение.
Чл. 19. Всеки член на ПКБ има равни права с другите негови членове.
Чл. 20. Всеки асоцииран член става редовен член на ПКБ след гласуване на Общото събрание.
Чл. 21. УС на ПКБ може да предлага на Общото събрание приемането на Почетни членове – хора със заслуги към ПКБ.
Чл.22. Почетните членове са с пожизнено членство, не дължат членски внос и имат право на глас на Общото събрание на ПКБ. Членските им права могат да бъдат отнети само за неспортсменско поведение по време на клубно или организирано от ПКБ мероприятие и констатирани и неоспоримо доказани действия срещу интересите и престижа на ПКБ.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 23. Всеки редовен член на ПКБ има право:
/1/. Да участва в дейността на  ПКБ и в Общото събрание с право на един глас.
/2/. Да участва в мероприятията на ПКБ.
/3/. Да бъде избиран в ръководните и представителни органи на ПКБ.
/4/. Да изисква информация за работата на ПКБ и дейността на неговите ръководни органи.
/5/. Да представя писмено пред УС на ПКБ жалби и предложения, отнасящи се до правата му като член.
/6/. Да се ползва от придобивките и дейността на ПКБ.
Чл. 24. Всеки член на ПКБ е длъжен:
/1/. Да спазва Устава и правилниците на ПКБ.
/2/. Да подпомага ПКБ за постигане на неговите цели.
/3/. Да изпълнява решенията на УС на ПКБ.
/4/. Да внася редовно дължимите вноски към ПКБ.
/5/. Да спазва указанията на органите на ПКБ при отглеждането на кучета от породата Пудел, да се грижи отговорно и съвестно за животните.
/6/. Да спазва указанията на ПКБ и неговите ръководни органи относно осъществяването на селекционните връзки и обучението на куче от породата Пудел.
/7/. Да дава информация за отглеждано от него куче от породата Пудел и неговото потомство.
/8/. Да пази в тайна поверителна информация, отнасяща се до дейността на ПКБ.
/9/. Да пази доброто име на ПКБ, неговите членове и тези, които го представляват.
/10/. Да се въздържа от необосновани и нецелесъобразни критики срещу експертни решения на ръководството на ПКБ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 25. Членството в ПКБ се прекратява:
/1/. По собствено желание.
/2/. С изключване.
/3/.  При смъртта или поставянето под пълно запрещение.
/4/.  С прекратяване на членството при прекратяване на ПКБ.
Чл. 26. Напускането на ПКБ става с едностранно волеизявление до УС за прекратяване членство с писмено искане.
Чл. 27. Дадено лице се изключва като член на ПКБ, съответно името му се заличава от Списъка на членовете му, в следните случаи:
/1/. При нарушаване на Устава, Правилниците и другите нормативни документи на ПКБ.
/2/.  При неизпълнение на решенията на органите на ПКБ.
/3/.  При неплащане на годишния членски внос в определен срок, включително и след двукратна писмена покана по електронен път за плащане през 30 /тридесет/ дни. (Забавилият плащането член не се изключва, ако с писмена молба до УС е поискал отсрочване на плащането и УС е дал писмено съгласие за това).
/4/.  При неспортсменско поведение по време на организирано от ПКБ мероприятие.
/5/.  При констатирани и неоспоримо доказани действия срещу интересите и престижа на ПКБ.
Чл. 28. /1/. За членове на ПКБ не се допускат лица, които са членове на алтернативни на БРФК организации, търговци и посредници в търговията с кучета, и/или участници в дейността на организации с предмет на дейност, несъвместим с дейността на ПКБ.
/2/. Ако се установи, че дадено лице е скрило съществуващи пречки /забрани/ за членуване в ПКБ и е било прието за негов член, то името му се заличава от списъка на членовете на ПКБ.
Чл. 29. Решението за изключване, съответно за заличаване от Списъка за членовете на ПКБ, се взема от УС. УС е длъжен да даде срок на изключвания за обяснение и след това може да вземе решение за неговото изключване. При вземане на решение за изключване УС е длъжен да съобщи писмено на изключения, като посочи причините за това. Изключеният може да обжалва решението на УС пред ОС, което потвърждава или отхвърля решението на УС.
Чл. 30. При прекратяване на членството ПКБ не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилият членството си член на ПКБ  е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

IX. Имущество и източници на средства

ИМУЩЕСТВО
Чл. 31. Имуществото на ПКБ се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от нормативните актове.
Чл. 32. ПКБ може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл. 33. Подборът на лица и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на ПКБ, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.
Чл. 34. За безвъзмездно разходване на имуществото на ПКБ е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 35. Средствата на ПКБ се набират от:
/1/. Встъпителна вноска от членовете. Внася се еднократно при получаване на редовно членство в ПКБ.
/2/. Годишен членски внос от членовете. Годишният членски внос се заплаща до края на месец март на годината, за която следва.
/3/. Доброволни вноски от членове.
/4/. Приходи от дейността на ПКБ – за издаване на удостоверения за произход и други документи на ПКБ, билети за изложби, семинари и дуги клубни дейности.
/5/. От спомагателна дейност, реклами и други дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ.
/6/. ПКБ в лицето на УС може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 36. Размерът и начинът на внасяне на вноските по чл. 35 се определя от УС.
Чл. 37. Средствата на ПКБ могат да се използват само за целите, предвидени в Устава на ПКБ и неговата издръжка като изразходването им става по реда, предвиден в този Устав.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл. 38. При наличие на загуби, според годишния счетоводен баланс, ОС може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на ПКБ. Решението се взима с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласовете от всички членове на ПКБ.

X. Управление

Чл. 39. Органите на ПКБ са:
/1/. Общо събрание (ОС).
/2/. Управителен съвет (УС).

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 40. Общото събрание е върховен орган на ПКБ, състои се от всички редовни членове на ПКБ. Членовете на ПКБ участват в ОС лично или чрез изрично упълномощен представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧЛЕНОВЕ, УЧАСТВАЩИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 41. /1/. Членовете могат да упълномощят нотариално за участие в ОС на ПКБ само друг член на ПКБ.
/2/. Пълномощник може да бъде само физическо лице.
/3/. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на ПКБ на ОС.
/4/. Пълномощните се издават изрично за участие в конкретно ОС на ПКБ.
/5/. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 42. Общото събрание:
/1/. Изменя и допълва Устава на ПКБ.
/2/. Приема други вътрешни правилници.
/3/. Определя общата програма и насоките за развитие на ПКБ.
/4/. Приема бюджета на ПКБ.
/5/. Избира и освобождава членове на УС и Председателя на УС.
/6/. Приема отчета за дейността на УС.
/7/. Разглежда жалби срещу решения на УС за отказ или прекратяване на членство.
/8/. Отменя решения на УС и другите органи на ПКБ, когато противоречат на Закона и Устава на ПКБ или на други вътрешни актове на ПКБ.
/9/. Взема решения по въпроси от общ характер – жалби, молби, декларации, обръщения, предложения и други.
/10/. Приема нови членове като гласува асоциираните членове за редовни.
/11/. Взема решения за участие в други организации.
/12/. Взема решения за преобразуване или прекратяване на ПКБ.
 /13/. Назначава ликвидаторите при прекратяване на ПКБ, освен в случай на несъстоятелност.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 43. /1/. ОС се провежда най-малко веднъж годишно като редовно Общо събрание.
/2/. ОС може да бъде свикано по всяко време от УС или по писмено искане на 1/3 от членовете на ПКБ като извънредно Общо събрание.
Чл. 44. /1/. Редовно Общо събрание се свиква от УС след предизвестието на всички членове на ПКБ, отправено един месец преди определената дата чрез писма-покани и/или електронна поща, съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му, и по чия инициатива то се свиква. 
/2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от УС или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на ПКБ в населеното място, където се намира седалището на ПКБ. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от Съда по седалището на ПКБ по писмено искане на заинтересуваните членове или натовареното от тях лице.
/3/. Времето от оповестяване на съобщението до откриването на ОС не може да бъде по-кратко от 30 /тридесет/ дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
Чл. 45. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на ПКБ преди датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на ОС. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Чл. 46. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и изрично упълномощените представители се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС.
Чл. 47. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установеното наличие на кворум.

КВОРУМ
Чл. 48. ОС може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

ПРАВО НА ГЛАС
Чл. 49. Всички редовни членове имат право на един глас.

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 50. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
/1/. Предявяване на искове срещу него.
/2/. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ПКБ.  
/3/. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен или по сватовство-до втора степен включително.

МНОЗИНСТВО
Чл. 51. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с право на глас. Необходимото мнозинство за вземане на решения на ОС е:
/1/. Квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите, за решения относно:
– приемане, изменение и допълнение на Устава;
– прекратяване на ПКБ или преобразуването му;
/2/. Обикновено мнозинство – 1/2 +1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в т.1.

РЕШЕНИЯ
Чл. 52. /1/. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.
/2/. Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ
Чл. 53. /1/. За заседанието на ОС се води Протокол, според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на ОС се подписва от Председателя и Секретаря на събранието. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите на събранието и документите, свързани със свикването на ОС.
/3/. Всеки член, присъствал на ОС има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.


Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 54. /1/. ПКБ се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговия Председател.
/2/. Членовете на УС се избират от ОС за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/3/. УС се състои не по-малко от 3 и не повече от 7 члена сред които задължително Председател, Отговорник по развъдната дейност, Секретар и членове на Управителния Съвет.
/4/. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/5/. Членовете на УС трябва да:
– имат постоянно местоживеене в страната;
– притежават подходящ опит и знания;
– не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 55. /1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/. Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ПКБ и да пазят тайните на ПКБ и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/. УС приема правила за работата си.
/4/. УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на ПКБ. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
/5/. УС осигурява стопанисването и опазването на имуществото на ПКБ.
/6/. УС взема решения за разпореждане с имуществото на ПКБ при спазване изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок до 1 /една/ година.
/7/. УС определя реда и организира извършването на дейността на ПКБ, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
/8/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на ПКБ.
/9/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/10/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/11/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.
/12/. УС взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на встъпителните вноски, годишните членски вноски, вноски за участие в състезания и изложби, таксите за издаване на удостоверения за произход и др. или на имуществените вноски.
/13/. Взема решения и по други въпроси, които съгласно този устав и приложимите нормативни актове не са предоставени като правомощия на ОС.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Чл. 56. /1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината членове на УС лично или с представляване от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 50, ал. 6-7 от Устава на ПКБ и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/. УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.
/4/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, УС взема решение единодушно за:
– Съществена промяна на дейността на ПКБ;
– Съществени организационни промени;
– Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ПКБ или прекратяване на такова сътрудничество.
Чл. 57. УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводство отчетна информация за дейността на ПКБ при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 58. УС приема и утвърждава Правилник за своята дейност.
Чл. 59. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения и правилници от компетентността на ОС.
Чл. 60. УС утвърждава и контролира провеждането на прегледи, изложби, семинари и обучения.
Чл. 61. УС оперира с паричните средства на ПКБ въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретните разходи.
Чл. 62. УС взема решения за приемане на асоциирани и изключване на редовни членове на ПКБ.
Чл. 63. УС взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на ПКБ.
Чл. 64. УС посредничи при спорове между членове на ПКБ.
Чл. 65. УС отговаря за документацията на ПКБ, която му е поверена по силата на Устава.
Чл. 66. УС издава съответните документи на ПКБ при условията на РАЗДЕЛ ХII от Устава на ПКБ.
Чл. 67. УС приема организационно-управленската структура на Сдружението. Назначава и освобождава помощните органи на ПКБ и определя вътрешните правилници за дейността на ПКБ.
Чл. 68. УС обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетенцията на ОС.
Чл. 69. УС води и/или съхранява следната документация:
– Протоколи от провеждането на ОС;
– Протоколна книга за заседанията на УС;
– Книга на членовете на ПКБ;
– Племенна книга;
– Друга оперативна документация.
Чл. 70. Освобождаване на членове от УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС 1 /един/ месец преди датата на напускане, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение за отнасяне на въпроса пред ОС с обикновено мнозинство, като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 71. /1/. Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на ПКБ и дават гаранция за своето управление.
/2/. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на ОС, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 72. /1/. Председателят на УС се избира пряко от ОС за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Председателят на УС представлява ПКБ в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да осъществи представителство, правото да представлява ПКБ добива изрично посочен с пълномощно друг член на УС.
/3/. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ПКБ и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на ПКБ, освен ако е упълномощен изрично за това от ОС.
Чл. 73. Председателят:
/1/.  Организира дейността на ПКБ, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
/2/. Представлява ПКБ и изпълнява функциите, които са му възложени от УС.
/3/.  Докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на ПКБ.

ОТГОВОРНИК ПО РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ (ОРД)
Чл. 74. Отговорникът по развъдната дейност следи за правилното отглеждане на кучетата от порода Пудел и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за развъждане.
Чл. 75. ОРД обучава, съветва, контролира и подпомага членовете на ПКБ.
Чл. 76. ОРД завежда Племенната книга, изисква и организира свързаната с нейното водене документация. ОРД следи за поставянето на микрочипове на кучетата, родени от регистрирани в ПКБ кучила.
Чл. 77. ОРД е член на УС и няма изпълнителски функции да налага еднолични наказания на членове на ПКБ. Той може да откаже да изпълни исканите от него услуги, в рамките на своите функции и да прави предложения за наказание на нарушител на стандарта, разпоредбите и указанията по развъждането и отглеждането до УС.
Чл. 78. ОРД се избира от ОС на ПКБ за срок от 5 /пет/ години.

СЕКРЕТАР
Чл. 79. Секретарят завежда Книга на членовете на ПКБ, изисква и организира свързаната с нейното водене документация.
Чл. 80. Секретарят води протоколите на заседанията на УС и ОС на ПКБ.
Чл. 81. Секретарят отговаря за събирането на членски внос, координира и подпомага с ивформация членовете на ПКБ.
Чл. 82. Секретарят е член на УС и няма изпълнителски функции да налага еднолични наказания на членове на ПКБ. Той може да откаже да изпълни исканите от него услуги, в рамките на своите функции и да прави предложения за наказание на нарушител на Устава и правилниците на ПКБ до УС.
Чл. 83. Секретарят се избира от ОС на ПКБ за срок от 5 /пет/ години.

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ
Чл. 84. /1/. УС има право да налага наказания на членове на ПКБ, които са нарушили устава и правилниците на ПКБ или с поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:
1. предупреждение;
2. временно спиране на членски права;
3. изключване на член от ПКБ.
/2/. Дисциплинарните мерки по т. 1 и т. 2 имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред УС на ПКБ, който ги потвърждава, променя или отменя. Ако наказанието бъде потвърдено от УС, потърпевшият има право да обжалва решението на УС пред ОС.

XII. Участие в други сдружения, спомагателна и други дейности, разрешени от закона

Чл. 85. По решение на УС ПКБ може да участва в други Сдружения за общественополезна дейност или да извършва спомагателна дейност чрез такива дружества, с оглед на своята дейност и издръжката на ПКБ.

XIII. Документация

Чл. 86. ПКБ води документация, която е определена от неговия Устав или по решение на ОС. ПКБ задължително води следните книги:
/1/. Книга на членовете на ПКБ. В нея се записват имената и адресите на всички членове на ПКБ, телефон и електронна поща, както и имената и номерата на родословията на кучетата от породата Пудел, ако притежават такива.
/2/. Племенна книга. В нея се записват всички осъществявани от ПКБ селекционни връзки и произведените от тях кучета.
Чл. 87. Съхранението и воденето на книгите на ПКБ е задължение на Секретаря и Отговорника по развъдна дейност на ПКБ.

XIV. Прекратяване

Чл.88. /1/. ПКБ се прекратява:
А/. с решение на ОС;
Б/. с решение на Съда постановено по иск на всеки заинтересован или на прокурор, когато:
– не е учредено по законен ред;
– извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на добрите нрави;
– е обявено в несъстоятелност.
/2/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване на неговите последици.
/3/. В случаите на ал. 1, б. „Б“ прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

XV. Преобразуване

Чл. 89. ПКБ не може да се преобразува

XVI. Заключителни разпоредби

Чл. 90.  ПКБ има свой печат и емблема.
Чл. 91. За неуредените в настоящия Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на Република България.
Чл. 92. Настоящият Устав е приет и одобрен на Учредително събрание, проведено  на  22.01.2020 г. в гр. София. Той е неразделна част от документите, с които Сдружението е регистрирано. Този Устав се изготви в два еднообразни екземпляра – един за представяне пред Регистъра за юридически лица с нестопанска цел и един за архива на ПКБ.